Slávnosť Krista Kráľa (22. - 28. 11. 2021)

Pondelok   sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka
Utorok Féria
Streda sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov mučeníkov, spomienka  
Štvrtok sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Prvá adventná nedeľa

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. Za + Cecíliu a Ondreja  
Utorok 18.00 hod.     Za zdravie a Božiu pomoc pre synov s rodinami  
Streda 18.00 hod. Za + Michala, rodičov a súrodencov
Štvrtok 18.00 hod. Za + rodičia z oboch strán
Piatok 11.00 hod. Za naše rodiny a pútnikov
  18.00 hod. Za + Alberta a Barboru
Sobota 18.00 hod. Za + Ondreja, Štefániu, a rodičov
Nedeľa 7.30 hod. Za + Ondreja, Štefániu, a rodičov
  10.30 hod. Za veriacich
  16.00 hod. Na úmysel

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (240 - 279)

V tomto týždni bude sv. spoveď štvrť hodinu pred sv. omšami, spovedá sa v sakristii.

V stredu a v piatok sa o 15:00 hod. modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V dnešnú nedeľu sa pred vyloženou Oltárnou sviatosťou koná obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, pri ktorej môžeme získať úplne odpustky. Táto pobožnosť bude v našom chráme po sv. omši o 10:30 hod.

Adventné vence budeme požehnávať v sobotu a nedeľu pri sv. omšiach.

Na budúcu nedeľu, bude zbierka na charitu ll., pokladníčka na tento cieľ bude označená.

Drahí veriaci, chcem vám úprimne poďakovať za zbierku na obnovu Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline. Darované prostriedky v zbierke za Žilinskú diecézu dosiahli výšku 89144,01€. Nech vám dobrotivý Boh odplatí vašu štedrosť svojou starostlivosťou. Pozývam vás do katedrály na osobnú modlitbu, teším sa tiež na spoločné slávenia  sv. omší. Zo srdca vám v modlitbe žehná Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup. Naša farnosť na obnovu Katedrály prispela sumou 2472,24.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme