Tridsiata prvá nedeľa v Cezročnom období (31. 10. - 6. 11. 2022)

Pondelok   Féria
Utorok Všetkých svätých, slávnosť
Streda Spomienka na všetkých zosnulých veriacich
Štvrtok Féria
Piatok sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka
Sobota  Féria
Nedeľa Tridsiata druhá nedeľa v Cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. za + Annu, Zuzanu a Šimona
  18.00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Mariána
Utorok   7:30 hod. za + Romana
  11.00 hod. za + Janu, Miroslava a Pavla
  18:00 hod. za + Miloša, Margitu a Evu
Streda   7:30 hod.     na úmysel Svätého Otca
  11.00 hod. za našich zosnulých bratov a sestry
  18:00 hod. za + Štefana, Máriu a súrodencov
Štvrtok 18.00 hod. za + Valéra, Máriu a deti
Piatok 11.00 hod. za + kňazov
  18:00 hod. za Božie požehnanie
Sobota 18.00 hod. za + Šimona, Pavlínu a Karola
Nedeľa   7:30 hod.    za veriacich
  10:30 hod. za + Máriu, Filipa a Petra
  16:00 hod. za + zdravie a Božiu pomoc a pokoj pre Vincenta

V tomto týždni je možné 1.11. od dvanástej hodiny na poludnie a v priebehu 2.11. až do polnoci, získať úplné odpustky pre duše v očistci. K splneniu je potrebná sv. spoveď, sv. prijímanie, návšteva cintorína, modlitba: Verím, Otče náš, Zdravas a Sláva na úmysel Svätého Otca. Tiež môžeme získať odpustky pre zosnulých
od 1. do 8.11. pri návšteve cintorína a ak pomodlíme Verím, Otče náš, Zdravas a Sláva na úmysel Svätého Otca.

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (280 - 319)

Sv. spoveď je v tomto týždni, vždy hodinu pred sv. omšou, spovedám v sakristii.

V utorok bude popoludní  o 13:30 h. Dušičková pobožnosť na cintoríne pri dolnom kríži.

V stredu a piatok sa Bazilike o 15:00 hod. modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

Vo štvrtok dopoludnia budem navštevovať našich starých a chorých bratov a sestry.

V piatok večer pozývame deti, mládež a rodičov na modlitbu sv. ruženca večer o 19:00 h.,

Po skončení sa pôjdeme spolu pomodliť za zosnulých na cintorín k hornému krížu.

Na budúcu nedeľu pozývame deti a mládež na sv. omšu o 10:30 hod.  

Nácvik piesni na svätú omšu bude vo fare od 9:30 hod.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme